Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych, przekazywanych w związku z pobytem w ośrodku wczasowym Admirał II w Świnoujściu, jest:

Hotele ADC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

REGON: 356571563

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@hoteleadc.pl.

  1. Cel, podstawa oraz czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

W celu realizacji pobytu w ośrodku wczasowym Admirał II w Świnoujściu przetwarzamy wyłącznie podstawowe dane dotyczące rezerwowanego pobytu oraz osoby, która dokonuje rezerwacji (w tym jej dane kontaktowe). Podanie tych informacji jest konieczne – bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować pobytu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wystawienia faktury VAT, potrzebujemy uzyskać także dodatkowe informacje, wynikające z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Danych dotyczących pobytu nie przechowujemy dłużej, niż wynika to z właściwych przepisów.

W celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających w naszych ośrodkach wczasowych stosujemy system monitoringu obiektów. Podstawą przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisy monitoringu przechowywane są do czasu nadpisania nośnika, który zazwyczaj wynosi do kilkunastu dni. W żadnym wypadku nie przechowujemy zapisów monitoringu dłużej niż okres, wynikający z właściwych przepisów.

Na prośbę zainteresowanych Klientów lub za ich zgodą, przesyłamy cennik lub ewentualnie inne tzw. informacje marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym celu przetwarzamy udostępnione nam dane kontaktowe. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji pobytu. Zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych można cofnąć w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@hoteleadc.pl.

Ponadto właściwe przepisy zobowiązują nas do inkasowania na rzecz gminy opłaty uzdrowiskowej i gromadzenia danych o osobach podlegających tej opłacie (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Niezwłocznie spełnieniu tego obowiązku, jednak w żadnym wypadku nie później niż na koniec roku kalendarzowego, dane te wraz z nośnikiem wydajemy właściwemu organowi samorządu terytorialnego. Nie przechowujemy żadnych kopii tych danych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonujemy ich profilowania.

  1. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do danych osobowych posiadamy wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy oraz nasi współpracownicy, którzy świadczą na naszą rzecz usługi (m. in. w zakresie obsługi księgowej i obsługi IT).

Ponadto dane, które stanowią podstawę ustalenia opłaty uzdrowiskowej przekazujemy do organu samorządu terytorialnego.

  1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem systemu monitoringu, osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją tej osoby.

Prawo dostępu do treści danych osobowych obejmuje w szczególności prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane są przetwarzane oraz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, komu są przekazywane i jak długo będą przechowywane.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą. Skargę wnosi się do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą, lub organu miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@hoteleadc.pl.